تاسیسات میترینگ

خدمات زير بروی تأسيسات ميترينگ نفت و گاز در شرکت بهتاز سيستم قابل ارائه می باشد:

. تعميرات اساسی، رفع نقص و راه اندازی

تمامی سازندگان معتبر کلاس جهانی

. بروزرسانی

فلوکامپيوتر، سيستم مونيتورينگ، توسعه خطوط، سيستم پرووينگ، ميترها، آناليزهای نفت و گاز، اندازه گير ميزان آب درسيال

. تعميرات

شير چهارراهی، فلوکامپيوتر و پروور، فلوميتر، سيستم مونيتورينگ، شيرهای موتوری و شيرتنظيم کننده دبی

. کاليبراسيون

 فلوميتر خطوط و پروور

. قطعات يدکی

فلوکامپيوتر، شيرچهارراهی، توپک پروور، فلوميترخطوط، شير موتوری، شير تنظيم کننده دبی و تجهيزات ابزاردقيق

تجارب شرکت: