اتوماسیون صنعتی

طراحی، تأمين، نصب و راه اندازی سيستم های اتوماسيون صنعتی در انواع فرآيندهای بکاررفته در صنايع نفت و گاز و آب و برق و کارخانجات صنعتی از جمله غذايی، معدنی، فلزات و سيمان را مشتمل بر سنسورها، عملگرها، سيستم های کنترل و نرم افزارهای  مربوطه برای کمک به بهره برداری ايمن تر و پربازده تر از تأسيسات مذکور در حيطه فعاليت های شرکت در قالب اتوماسيون صنعتی می باشد.

شرکت بهتاز سيستم، شرکت دارای گواهينامه صلاحيت پيمانکاری  در رشته اتوماسيون صنعتی از سوی سازمان برنامه ريزی و بودجه کشور بوده که گواهی مذکور به شرح زير آورده شده است.

شرکت، دارای چندين تجربه در اتوماسيون تأسيسات در صنايع مختلف داشته که در زير ليست گرديده است:

. دستگاه آب شيرين کن

. تجهيزات حفاری

. سيستم های مديريت مخازن

. تأسيسات ميترينگ نفت و گاز

. سيستم نم زدايی گاز

. دستگاه تقويت فشار

. توليد بتن

. بويلرها

. ژنراتورها

. سيستم مونيتورينگ لرزش

 

تجارب شرکت: